Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Bondsdag

Ieder jaar komen op een dinsdag in april honderden vrouwen uit het hele land naar Veenendaal voor een dag van bezinning en ontmoeting.

 

De Bondsdag is een bijzondere dag. Besturen en leden van vrouwenverenigingen, maar ook veel belangstellenden komen bijeen in de Adventkerk te Veenendaal. Na de opening door de voorzitter, ds. A. Verschuure, luisteren we naar een referaat van een van onze predikanten. Meestal is er in de pauze gelegenheid voor het stellen van schriftelijke vragen. In het middaggedeelte worden deze vragen dan beantwoord. Soms is er een forum, een interview of we luisteren naar gedichten, afgewisseld met psalmgezang.

 

Bondsdag 2021

Ook deze bondsdag kan niet 'als vanouds' gehouden worden door de nog steeds heersende pandemie. Er wordt D.V. 13 april een onlinemorgen uitgezonden vanuit de Adventkerk in Veenendaal  via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1793-Ger-Gem-Veenendaal

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst te beluisteren - met en zonder beeld. Het is ook mogelijk deze morgen na te luisteren via een (niet openbare) link op onze website, enkele dagen na de bondsdag. 

 

Bondsdag 2020

Vanwege de coronapandemie en de geldende overheidsmaatregelen kon deze bondsdag helaas niet doorgaan. Het thema 'Dient elkander door de liefde' werd i.v.m. de omstandigheden door vele verenigingen nu op een praktische manier ingevuld door met (gemeente)leden mee te leven. Voorlezen voor de kerktelefoon, een kaart of gedicht sturen, een bloemetje bezorgen, een appgroep van de leden aanmaken enz. Zo werden de veelzeggende namen van de verenigingen in praktijk gebracht! 

 

Bondsdag 2019

Het jaarthema 'duurzaamheid' werd op deze dag afgesloten. Vanuit de Bedezang voor het eten werden na 'Leer ons voor overdaad ons wachten' en 'Dat wij ons gedragen zoals het behoort', de daaropvolgende zinsneden belicht: 'Doe ons het hemelse betrachten, sterk onze zielen door Uw Woord'. 

In de meditatie over de gelijkenis van de rijke man en Lazarus kwam het hele thema nog eens naar voren. Ds. A. Verschuure trok lijnen daaruit naar ons persoonlijk leven. 

Vanuit Spreuken 8 vers 18 sprak ds. S.W. Janse over het 'duurachtig (=duurzame) goed' dat bij Christus, de opperste Wijsheid te verkrijgen is! Schatten die de eeuwigheid verduren. Dat zal ook in de praktijk van ons leven blijken om te zoeken de dingen die Boven zijn, niet die op de aarde zijn. 's Middags luisterden we na de vragenbeantwoording naar een muzikaal intermezzo over de Psalmen 27, 121 en 119 onder begeleiding van het orgel, een hobo en een dwarsfluit. In een vraaggeprek met drs. L.J. van Bezlen van de Gereformeerde Bijbelstichting kregen we informatie over het ontstaan van de Statenvertaling en een inkijkje over de wereldwijde verspreiding van Gods Woord. Het belang om de inhoudsvolle kanttekeningen te lezen werd nog eens onderstreept. Ds. Verschuure sprak in zijn slotwoord over de sterking van onze zielen door Gods Woord, wanneer de Heilige Geest dat krachtig afdrukt in ons hart. Met een gedicht van Chr. de Priester 'Hoe groot is Uw goed' (n.a.v. pslam 31) werd de 72e Bondsdag afgesloten. 

 

Bondsdag 2018 

Deze dag stond in het teken van de afsluiting van onze jubileumactie. Naar aanleiding van de gelijkenis over het grote avondmaal uit Lukas 14 sprak ds. G.W.S. Mulder (voorzitter ZGG) 's morgens over het thema: 'Ga uit, opdat Mijn huis vol worde!' In de middagvergadering sprak ds. M. Joosse (voorzitter EVGG) over; 'Ga uit, ...en nog is er plaats!' Beiden belichtten vanuit het zendings- en evangelisatiewerk de noodzaak van de verkondiging en verbreiding van Gods Woord, ver weg en dichtbij! En dat werk zál gelukkiglijk voortgaan door de hand van Christus als loon op Zijn arbeid. Omdat Hij eenmaal is uitgegaan naar Golgotha, dragende Zijn kruis. Hierover sprak onze voorzitter, ds. A. Verschuure, in zijn meditatie.

Drie leden van verschillende vrouwenverenigingen vertelden over hun activiteiten voor de actie.

Daarna werd de geldthermometer 'onthuld', waarop een prachtig bedrag stond vermeld: 169.362,33!

's Middags vond ook een forumgesprek plaats. Naast de beide sprekers namen daar ook Hanneke Boer (zendingswerker in opleiding voor Cambodja) en Jos Kardol (veldwerker in Leidsche Rijn) aan deel. Zij vertelden vanuit hun leven hoe de Heere hoort en verhoort als wij geroepen worden om dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk. In de toerusting tot het werk en vanuit de praktijk van alledag. De opdracht om Zijn Naam te belijden is ook voor ons allen bestemd! Op de plaats waar de Heere ons stelt. Mogen wij -door genade- al levende getuigen zijn? Nog is er plaats! 

 

Bondsdag 2017

Ds. C.A. van Dieren - oudvoorzitter van de Vrouwenbond - sprak op 4 april over 'Wat zijn u deze stenen?' naar aanleiding van Jozua 4. Als herdenkingsteken richt Jozua twaalf stenen op, opdat het volk Gods weldaden niet zou vergeten. 'Is de zonde van de vergeetachtigheid niet de grootste zonde?' vroeg ds. Van Dieren. Deze zonde is tegelijk ook de zonde van de ondankbaarheid. 

De priesters met de ark des verbonds gaan de zeer brede Jordaan in. De ark is een beeld van Christus, Die in Zijn bitter lijden en sterven de diepte ingaat. Tweemaal twaalf stenen moesten dienen om het nageslacht de grote daden des Heeren te vertellen. Hoe is dat met u? Hebt u ook wat te vertellen?

Aan het eind van de morgenvergadering wordt de Jubileumactie bekend gemaakt. We gaan werken voor het nieuwe zendingsterrein Cambodja en voor een bijdrage aan de evangelisatie om te komen tot een evangelist of veldwerker voor de grote steden Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Breda.

Alle verenigingen wordt gevraagd mee te helpen om de jubileumthermometer te vullen. De bodem is al bedekt met € 10.000 van de Vrouwenbond. Ieder kan op eigen wijze actie voeren en in iedere Tabitha zullen bijzondere acties vermeld worden én wat het opbracht. 

In de middagvergadering beantwoordde ds. Van Dieren de vragen. Daarna was er een drieluik:

- de nieuwe Tabitha werd gepresenteerd

- het clubkoor Mefiboseth uit Werkendam zong voor ons

- een staflid (Arja Boeser) en een kernstaflid (Evelien Herweijer) vertelden in een interview op enthousiaste wijze over het meegaan met een vakantieweek. "Ga óók mee!" was hun oproep. Ten slotte las mevr. Heikoop een gedicht van Christien de Priester voor. Ds. A. Verschuurde verzorgde de opening en sluiting van de Bondsdag.

 

Bondsdag 2016

Op dinsdag 12 april sprak ds. G. Bredeweg over 'Een vreemdeling hier beneden'. In het Oude en Nieuwe Testament is veel over vreemdelingen te lezen, zowel over het vreemdelingschap in natuurlijk opzicht als over vreemdelingschap in geestelijk opzicht. Zijn wij al zo'n geestelijke vreemdeling? Zulken leven in de verstrooiing, zijn te herkennen aan hun taal, gewoonten, kleding, spraak, vrienden, enz.

In de middagvergadering was er een forum, waarin dhr. L.A. Jansen en Lydia Roukens vanuit ervaring vertelden over hun hulp aan vluchtelingen. Hoe is onze houding ten opzichte van deze mensen? In Gods voorzienigheid zijn zij, die eerst voor het Woord onbereikbaar waren, onder het Woord gebracht.

 

Bondsdag 2015

Ds. C. Sonnevelt sprak op dinsdag 14 april over 'De tijd uitkopende...' naar aanleiding van Efeze 5 vers 16. Het thema was: Tijd genoeg!? Ook ds. Zadok uit Israël was aanwezig. Hij bracht de groeten over van de vrouwenvereniging van zijn gemeente.

In de middagvergadering beantwoordde ds. Sonnevelt de schriftelijk gestelde vragen. Daarna vertelde mr. Richard Donk, buitenlandjournalist bij het RD, in een interview wat hij  meemaakt in oorlogsgebieden en natuurgeweld. Het is waar, zoals de tekst vervolgt: 'Dewijl de dagen boos zijn...' 

De Koning van de Kerk regeert. Zijn raad zal bestaan. Dat kwam ook in het slotwoord, door ds. Sonnevelt 

uitgesproken, naar voren.

 

Bondsdag 2014

Op dinsdag 8 april sprak ds. M. Karens over 'Laat af en weet' naar aanleiding van Psalm 46 vers 11. Het is de lievelingspsalm van de strijdende Kerk. Maarten Luther baseerde zijn lied 'Een vaste burgt' op deze psalm. Aardse vastigheden zullen ons ontvallen. We leven in dagen van zorg en benauwdheid als we denken aan secularisatie, verwarring en de vloedgolf van de moderne media. Wat komt er van Gods Kerk terecht? God is met ons, Immanuël, staat in Psalm 46. God zegt tot schrik van de vijanden: "Laat af, weet dat Ik God ben!", want Hij toont Zijn almacht. Hij zegt ook tegen Zijn Kerk: "Laat af, weet dat Ik God ben". Dat is tot vertroosting.

's Middags werd het onderwerp verder uitgewerkt in de vragenbeantwoording. Drie bondsbestuursleden lazen een samenspraak, getiteld: 'Ik ben met u', geschreven door Christien de Priester. De samenspraak werd afgewisseld door het zingen van enkele psalmen uit de berijming van Jacob Revius.

  

  

Bondsdag 2013

Het thema op de Bondsdag van 16 april was Het bewaren waard; onze identiteit. Na het openingswoord van de voorzitter, ds. A. Verschuure, over Genesis 26 vers 25, sprak ds. J.M.D. de Heer naar aanleiding van Openbaring 13 over onze identiteit die bij de binnenkant,  het wezen van de zaak, moet beginnen. Die identiteit wordt zichtbaar aan de buitenkant, in onze levenswandel.

In de middagvergadering besprak het forum, waarin ds. J.M.D. de Heer, ds. W. Visscher en mevr. J.P. de Witte-Dorst zitting hadden, de vele vragen die gesteld waren. Ds. Visscher handelde in het slotwoord over het leven in de 21e eeuw. Hoewel er veel op ons afkomt, zal de Koning van de Kerk ook in onze tijd Zijn gemeente vergaderen.

  

(Foto's RD)

 

Bondsdag 2012

Op dinsdag 17 april sprak ds. D. de Wit over het thema Wachten op de morgen, naar aanleiding van Psalm 130. Op deze 65e Bondsdag was veel aandacht voor de vakantieweken voor mensen met een beperking, omdat veertig jaar geleden door de Bond de eerste vakantieweek georganiseerd werd. 's Middags luisterden we naar het Schildkoor uit Barneveld en hield mevr. M. de Zwart-Buijs een interview met Paulien en Hilda Molenaar en Loes Rabelink over hun ervaringen met de vakantieweken.

Daarna was er een vraaggesprek met mevr. J.M. Blijleven-de Niet over het leven en sterven van haar dochtertje Johanneke, die met meervoudige beperkingen werd geboren.

Vanwege de nauwe band tussen vrouwenbond en zending werd aan het eind van de morgenvergadering ter gelegenheid van het jubileum van de Zending Gereformeerde Gemeenten het boek 'Bewogen pioniers' gepresenteerd.

 

  DSC08952_Small DSC09033_Small Bondsdag_2012

 

Bondsdag 2011

Het hoofdthema op 12 april 2011 was Gij, een Christen!? naar aanleiding van Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Het bestond uit drie deelthema's. In het openingswoord van ds. A. Verschuure kwam het priesterambt van Christus naar voren. Ds. Heijkamp sprak over het profetische ambt en in de middagvergadering luisterden we naar ds. J.W. Verweij die over het koninklijk ambt van Christus sprak. In de drie deelthema's kwam ook de indringende vraag naar voren of wíj een christen zijn. 's Middags werd na de vragenbeantwoording een vraaggesprek gehouden met drs. J.J. Teerds, als gzpsycholoog werkzaam in de verslavingszorg. Daarin kwam de aangrijpende problematiek van de verslaving naar voren. Het doortrekt alle aspecten van het leven van de verslaafde.

 

dsc06671 small dsc06674 small dsc06670 small

Spreker ds. G. Heijkamp                          Het interview met Jan Teerds                   Ds. J.W. Verweij

 

Bondsdag 2010

De Bondsdag van 2010 had als thema Ontwaakt, gij die slaapt! Daarover sprak ds. C. Hogchem naar aanleiding van Efeze 5 vers 14. In het forum, waarnaar 's middags geluisterd werd, kwam hetzelfde thema in de praktijk van het dagelijkse, godsdienstige, maatschappelijke en politieke leven naar voren. Veel indringende vragen werden door ds. C. Hogchem, dhr. P. Schalk en mr. C.G. van der Staaij beantwoord.

 

 Bondsdag_1_-_2010_Small Bondsdag_handwerk_-_2010_Small Bodsdag_forum_-_2010_Small

Aan het begin van de Bondsdag      Handwerk kopen in de pauze                        Het forum

 

Bondsdag 2009

Kiest dan heden! was de indringende oproep die in 2009 tot ons kwam. Ds. G.M. de Leeuw sprak over dat thema naar aanleiding van 1 Koningen 18 vers 21. Na de vragenbeantwoording en enkele gedichten sloot ds. A. Vermeij de Bondsdag af met Spreuken 31 vers 30.

 

2009_-_kerk_Small Bondsdag_2009_-_2_Small Bondsdag_2009_-_3_Small

 Kerkgebouw te Veenendaal                     Ds. en mevr. De Leeuw                     Met de bus naar huis

 

Bondsdag 2008

In 2008 sprak ds. W.J. Karels over Doornen op de levensweg naar aanleiding van Hoséa 2 vers 5. 's Middags werd het thema praktisch uitgediept door een forum, waarin ds. W.J. Karels en drs. J.H. Baan (huisarts) zitting hadden. Drs. Baan sprak een slotwoord waarin Het kromme in het levenslot (Thomas Boston) naar voren kwam.

 

Bondsdag_2008_-_2_Small    Bondsg_2008_-_1_Small    Bondsdag_2008_-_3_Small

Een volle kerkzaal                                       In de pauze                      Het forum: ds. Karels en drs. Baan

 

Bondsdag 2007

Het jaar 2007 luisterden we 's morgens naar het referaat door ds. G.J.N. Moens over Noch koud noch heet naar aanleiding van Openbaring 3 vers 15.

Het was ook een herdenkingsjaar, want onze Vrouwenbond bestond zestig jaar. Daaraan werd door middel van een interview aandacht besteed. Drie oud-Bondsbestuursleden, mevr. Z. Crum-Nieuwland, mevr. C.A. Kaslander-Goedegebuur en mevr. M.C. van Woerden-Verhoef blikten terug in de tijd dat zij hun krachten aan het bondswerk mochten besteden.

Omdat de Vrouwenbond 'jarig' was, werd een gift van € 20.000 bestemd voor Woordverkondiging en diaconale hulp in Israël en Oekraïne.

 

2007_-_1_Small   2007_-_3_Small   2007_-_2_Small  

Een gift voor Israël en Oekraïne           Vragen voor ds. G.J.N. Moens                 Het interview

 

Bondsdag 2006

In 2006 was het thema: Tijd en eeuwigheid. Ds. J. Mijnders sprak hierover. 's Middags ging het over tijd en eeuwigheid in Bunyans Christen- en Christinnereis, geschreven door dhr. J. de Jager en uitgesproken door ds. F. Mulder. Ook luisterden we naar verschillende samenspraken in dichtvorm van John Bunyan.

 

2006_-_1_Small     2006_-_2_Small     2006_-_samenspraak_Small

 De kerk in Veenendaal                   Stroopwafels te koop                                 Samenspraak