Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Terugblik jaarvergadering 26 september 2023

Op dinsdag 26 september 2023 vond in Opheusden de 76ste jaarvergadering van de Vrouwenbond plaats. We mogen terugzien op een mooie dag. (Bestuurs)leden van 72 verenigingen waren vertegenwoordigd. De voorzitter, ds. A. Verschuure heeft het jaarthema 2023/2024 toegelicht. Tijdens de diverse bijeenkomsten van de Vrouwenbond hopen we stil te staan bij ‘Als Maria…’.

In de meditatie op de jaarvergadering werd vanuit Lukas 8 : 1-3 en Markus 16: 9-11 stilgestaan bij Maria Magdalena, die de Heere diende met haar goederen. Dit mocht zij doen in praktische zin en ook door goed van haar Meester te spreken.

Tijdens de regiodagen (zie agenda) wordt stil gestaan bij de verbindende Maria. Op de bondsdag van 2024 hopen we stil te staan bij de bezinnende Maria. Dit alles Deo volente.

Bestuurs- en presidenteverkiezing
Tijdens de behandeling van het huishoudelijke gedeelte vond bestuurs- en presidenteverkiezing plaats. Mevrouw P. Bostelaar-Sparling en mevrouw J.P. de Witte-Dorst waren periodiek aftredend en herkiesbaar. Voor hen is een nieuwe termijn aangevangen. Mevrouw E. (Liesbeth) Martinu-Hol is als presidente gekozen. Als nieuw bestuurslid is mevrouw J. Groothedde-Lindhout uit Ede gekozen. Zij vervult de vrijgekomen functie van penningmeesteresse.

Workshops
Dit jaar is er opnieuw voor gekozen om verschillende worskhops aan te bieden. De deelnemers woonden allen de workshop bij die gegeven werd door de dames van de werkgroep toekomstvisie. Er werd stilgestaan bij beeldvorming over de vrouwenvereniging, wat is er mogelijk om onjuiste beeldvorming weg te nemen? Wat kunnen kerkenraden betekenen? Hoe vul je een jaarprogramma?

De aanwezigen konden verder een workshop van ZGG bijwonen. Welke plaats heeft zending in het verenigingsleven, of hoe zou dit juist plaats kunnen krijgen? Volop inspiratie! In een andere workshop konden deelnemers met elkaar nadenken over samenwerken. Welke plaats neem je zelf in? Hoe versterken (bestuurs)leden elkaar en benut je elkaars kwaliteiten optimaal? Tot slot werd in een workshop stilgestaan bij feedback geven en sfeer op de vereniging. Aan de hand van de persoonlijkheidstypes blauw, rood, groen en geel deelden de deelnemers zichzelf in en gingen met elkaar in gesprek. In alle workshops was er volop ruimte voor interactie.

Downloads
De presentaties van de diverse workshops kunt u hier downloaden.