Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Logo

In principe bestaat het logo van de Vrouwenbond allang. Wie kent niet het stapeltje boeken en de duidelijk herkenbare Bijbel in het midden?

Waar het logo vandaan komt, is niet precies bekend. Het is in ieder geval niet speciaal voor de Vrouwenbond ontworpen.

Ik heb een boekje in mijn bezit - Voor hart en huis, almanak voor het jaar 1933 - waar het logo al op te vinden is.

 

Uit de notulen van de Vrouwenbond blijkt, dat over het uiterlijk van het 'embleem' weinig woorden gesproken zijn. Voor het eerst komt dit onderwerp ter sprake in de notulen van 28 augustus 1984. We lezen daar:

Mevrouw Uijl vraagt of de titel ”Pagina’s voor haar” in Daniël gewijzigd kan worden, zodat het duidelijk herkenbaar is dat deze pagina’s van de vrouwenbond uitgaan. Bijv. met het embleem van de Bond en de adressen van pres. en sekr. Dit onderwerp is al meer ter sprake geweest, ook in de Daniëlredactie. Er zal hierover een brief naar de redactie worden geschreven.

De brief wordt geschreven en op 8 januari 1985 is er antwoord.

Ingekomen een brief van de redactie Daniël. In de nieuwe kop mogen niet de letters van onze Bond. Wij vinden dit jammer en mw. Crum zal ’t nogmaals mondeling vragen. Zij heeft geschreven aan de heer Boerman over een ontwerp.

 

In datzelfde jaar staat op de agenda voor de vergadering van 14 maart 1985 voor het eerst het zwart/witte logo afgebeeld. Ook op het briefpapier, dat op 18 juni voor de uitnodiging van de Huishoudelijke Vergadering gebruikt wordt, zien we het logo. En sinds die tijd ontbreekt het niet meer.  

 

Lange jaren blijft het logo hetzelfde. Pas in 2009 komt er verandering. Ook die verandering heeft weinig overleg, creativiteit en woorden gekost. De drukker van het jeugdblad 'Daniël', waarin nog steeds de

Pagina's van haar te vinden waren, ontwierp een nieuwe huisstijl en stelde een aangepast logo voor.

Het nieuwe logo heeft hetzelfde 'hart'. Binnen de cirkels is opnieuw het stapeltje boeken met de Bijbel als middelpunt te vinden. Het wil aangeven, dat Gods Woord altijd opengaat: op elke bijeenkomst, op iedere vergadering, op alle zendings- en vrouwenverenigingen.

Het geeft ook aan, dat in ons aller leven het Woord Gods onmisbaar is. Daarin openbaart God aan dode zondaren de enige weg ten leven. 

Zegene de Heere Zijn Woord, zowel op de verenigingen en in al het werk van de Vrouwenbond, als voor ieder persoonlijk!

 

Psalm 119 : 53
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

 

A. Teerds-Gertenbach